Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Giới thiệu sáchChính trị - Xã hộiLịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp (1961 - 2015)

Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp (1961 - 2015)

Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp (1961 - 2015)

Thông tin tài liệu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2019
Môn loại: Chính trị - Xã hội
Format: 291tr., 24 cm
Xem trực tuyến: Click vào đây

Nội dung

Suốt 89 năm qua, Đảng ta đã trải qua những chặng đường lịch sử hết sức vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng và khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây đựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhằm bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, làm cho lịch sử Đảng thấm sâu vào tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, tạo động lực và năng lực nội sinh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trương biên soạn và đã hoàn thành quyển sách Lịch sử Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp (1961 - 2015).

Nội dung cuốn sách ghi lại quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ban Tổ Chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp, gắn liền với lịch sử hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Đồng Tháp anh hùng. Ôn lại những truyền thống, thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đặc biệt là truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Tỉnh Đồng Tháp hôm nay và mai sau.

Với 291 trang, khổ 24 cm, quyển sách gồm: Phần mở đầu, 4 chương, phần kết luận và Phụ lục, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành tháng 10/2019.

“ĐỒNG THÁP - TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG” - phần Mở đầu nêu khái quát về lịch sử hình thành mảnh đất Sen Hồng Đồng Tháp và truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Đồng Tháp qua hơn 300 năm lịch sử.

Chương 1: “KHÁI LƯỢC VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1930 - 1954)” - nội dung chương I này trình bày những nét cơ bản về Công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Nổi bật là việc thành lập 3 chi bộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, chấm dứt sự bế tắc về tổ chức chính trị làm hạt nhân lãnh đạo, thống nhất về đường lối cứu nước, cũng là mốc đánh dấu sự hình thành công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp; là quá trình xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng lực lượng cách mạng để đảm đương xứ mệnh lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sau đó là lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp giành thằng lợi bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đến với chương II, cũng là chương được giành nhiều dung lượng nhất để khái quát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh trong những năm đầu cuộc kháng chống đế quốc Mỹ xâm lược trước khi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ra đời (1954 - 1960), với tiêu đề: “BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ ĐƯỢC THÀNH LẬP, CÙNG ĐẢNG BỘ ĐỒNG THÁP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 - 1975)”.

Trọng tâm của chương này là làm rõ sự ra đời của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp và quá trình củng cố, xây dựng và trưởng thành cũng như làm rõ những khó khăn, hy sinh, tổn thất của công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ, trong đó có những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đồng thời, khẳng định: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ra đời là sự kiện lịch sử quan trọng, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ, kể từ đây Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đảm trách nhiệm vụ tham mưu giúp cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ để đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giải phóng quê hương, thống nhất nước nhà.

Và từ sau ngày đất nước thống nhất, cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng của Tỉnh nói chung, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã tích cực tham gia vào việc lãnh đạo xây dựng những nhiệm vụ còn lại của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, góp phần thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành từng bước công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Nội dung này được phản ánh ở Chương III của quyển sách: “BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP THỜI KỲ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975 - 1996)” - nội dung chương này lần lượt phục dựng lại quá trình Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp được thành lập (tháng 02/1976), xây dựng và phát triển, thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ cải tạo và xây dựng xã hội mới (1975-1986) và thời kỳ đổi mới đất nước (1986-1996).

Đến với Chương IV: “BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1996 - 2015)” - nội dung chương này làm rõ quá trình Ban Tổ chức Tỉnh uỷ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, với những đóng góp rất quan trọng giúp Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH (1996 - 2005). Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (2005 - 2015). Bên cạnh đó, cũng làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh, của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong giai đoạn 1996 - 2015.

Phần kết luận đã đúc kết lại quá trình ra đời, hình thành, củng cố, xây dựng và trưởng thành của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua đó, đúc rút ra được 5 bài học kinh nghiệm quý giá để tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và mai sau.

Ngay sau khi được xuất bản, quyển sách đã được đón nhận, sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Thân mời quý vị cùng tìm đọc.

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 17/GP-TTĐT, cấp ngày 10/01/2012 do Cục quản lý PTTH & TTĐT cấp.