Page 10 - LICH SU DANG BO TINH DONG THAP
P. 10

doan cfia cuOc khdng chidn, cudn sft da nAu lAn dm mwu dlch, chfi
    truong vd bian phdp cila ta vd tinh thdn chidn ddu cfia qudn vd ddn

    trong tinh. cudn sfu cfrng dd n€u lan dwoc sa ldnh dqo cfia Trung wong
    Ddng, cfia Chfi tich Hd Chi Minh, s1r lanh dao cfia Xrt rty Nam 86 ddi
    vfui cubc khdng chidn ffen dia bdn tinh.

       cudn sic cting da rilt ra dwqc mQt sd kinh nghiQm vd m6t sd tdn
    tai trong vidc lanh dao vd chi dao crta Ddng b0 tlnh"r,t.

       Nh)tn girip doc glh co th6 tidp cOn noi dung cudn s6ch du-ry. c d6
    dlmg, chfng tOi c6 ldi den t6m tit mQr sd dac didm vd dla lf, hhnh
    ch6nh, kinh td, vf,n h6a, x6 hOi cfia tinh trong thdi ky kh6ng chidn
    chdng thuc d0n Ph6p.

       Dia gidi tinh Ddng Th6p nghy nay c6 lich sti bidn ddi vd hhnh
    ch6nh kh6 phric tap. Trong thdi ky kh*g chidn chdng thuc d0n    ph6p,
    n6 bao gdm 3 qufln (huyOn) cfia tinh Sa D6c cii (Cao Linh, Ch6u
    Thhnh, Lai vung) vh mot sd ving ddt cfia c6c tinh kh6c nhu: ving Ldp

    Vd (nay lh huyQn Ldp Vd) vb tdng Phong Thpnh Thuqng (nay lh 2
    huyOn Thanh Binh vh ram Nong) hic dy thuQc quin chg M6i tinh
    Long Xuy0n; qufln Hdng Ngg (nay lb 2 huyQn H6ng NgU, T0n Hdng),
    l$c dy thuOc tinh Ch0u Ddc; c6c x6 Thanh My, My An, Ddc Binh
    Kidu, Trucrng Xu0n,... cria huyOn Th6p Mudi), hic dy lh mQt vDng h0u
    cfra qupn cai Bb tinh M! Tho; lai c6 mOt x6 (phong Hba) cira huyon

    Lai vung nghy nay, nhrmg sudt cuoc kh6ng chidn chdng thlrc dan
    Phap, n6 thuOc quan 0 MOn tinh Cfu Thcy.

       Dia ph0n tinh Ddng Thdp c6 sOng Tidn, sOng H0u chhy qua;
    vtng ti ngan sOng Tidn ctra tinh chidm mot phan quan trong ving
    Ddng Th6p Muni, lh vDng ddt ndi li6n gira midn T0y voi midn Dong
    Nam 80, lai co duo,ng biOn gioi gAn 50km gi6p v6i Campuchia. Ngay

    (l) cdng vdn sd: 75/l-sD, ngdy 16/7/2001, crta vign Lich s* Ddng (thuQc Hpc vign chtnh
    tri Qudc gia Hd Chi Minh), do Tidn si NguyEn eui, ph6 Vign twong lq.

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15