Page 9 - LICH SU DANG BO TINH DONG THAP
P. 9

Ldi noi ddu       Lich str Dhng b0 tinh D6ng Th6p thdi ky kh6ng chidn chdng thlrc

    dan Ph6p xAm lucv. c (1945-1954) th mQt de tAi khoa hoc cdp tinh, do S&
    Khoa hec - COng nghc lhrn chtr diu tu, Phdng Lich str Ding thuQc Ban
    TuyOn gi6o Tinh ty td chric thrc hiQn. Hon 3 n6m suu tim tu liQu vh
    nghiOn cfu biOn so?n, qua nhidu cuQc hQi thlo voi c6c nhan chring lich

    sfr vh c6c vi c6n bQ c6ch m4ng lio thhnh gop y xiy dtmg, ddn nghy
    271412002, bhn thlo d6 drrv. c HOi d6ng Khoa hoc tinh nghiOm thu.

       Vd gi6 tri cira de tAi, chring tOi xin dugc trich mQt do4n trong
    "Nhan x6t phin biOn khoa hgc..." cia Tidn si Dang Vin Lgi, Hgc viQn

    Chinh td Qudc  gia Hd Chi Minh  ehan viOn TP-HCM):
       "Llch sth Ddng b0 tinh Edng Thdp, TQp II ld s1,e n6 lqrc crta tQp
    thd tdc.gid, nhdm ghi ch1p, dWS lqi bilrc tranh chdn thpcc vi qud trinh

    chidn dc{u oanh liQt, hdo hilng cfia nhdn ddn Edng Thdp dwcri syc ldnh
    dqo crta Ddng tong nhung ndm 1945-1954, ddng thdi cfing ld dd tdng
    kdt rfit ra nhftng bdi hoc vi giti tri truyin thdng vd nh*ng bdi hqc kinh
    nghigm cdn thidt qui bdu nhdm tiln vinh, gido d1rc cdc thd h? qudn ddn
    Dbng Thdp ngdy nay vd mai sau, hodn chinh th1m mQt phdn bQ Llch

    sft Ddng bQ Ddng Thdp".
       Ph6 Gi6o su - Tidn si Nguy6n  Qui: Ph6 vipn tru&ng ViQn Lich sir
    Dhng thuQc Hgc viOn Chinh tri   Qudc gia Hd Chi Minh nhfln x6t nQi

    dung bhn thlo nhu sau:
       "Nhin chung bdn thdo c6 bd cuc hqp ly, sdt voi thpcc td lich sft
    cfia t[nh.

       Cudn s[c da phdn dnh cuilc ddu tranh vO cing khd khdn vd tinh
    thdn chidn ddu vO cing anh dang cfia Ddng b0 vd nhdn ddn trong tinh
    trong cuQc khdng chidn 9 ndm chdng thuc ddn Phdp. Trong twng giai
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14