Page 8 - LICH SU DANG BO TINH DONG THAP
P. 8

Trong tinh hinh vd nhiQm vqt khdng chidn moi me, ddy khb khdn,
   vica "khdng chidn" v*a "kidn qudc", Ddng b0 dd lanh dao qudn ddn
   tinh nhd tich clrc xdy dltng lryc luqtg, xdy dpmg vilng ndng thOn cdn ctt

   gidi ph6ng vtcng mqnh, xdy dqrng chd d0 moi ddn chfi nhdn ddn uu vigt
   vd Mfit trQn dodn kdt dda tQc rQng rdi ffAn nln tdng liAn minh c1ng
   nAng... Nhd dd da huy dQng vd bdi duong stcc ddn, khdng chidn trututg
   lq, cdng cldnh cdng mqnh, lqp nAn nh*ng chidn c1ng vang d\i md mdi

   tAn dp, thn xd, ftn dwdng, t€n s1ng... d\u gdn liin, ghi dfum nhtng ffAn
   ddnh, nhfrng stt ki?n llch stc, nh,tcng con ngudi Ctiu l;ong bdt khudt,
    Thnp Mwoi anh dfing..., g6p phdn cilng todn qudc khdng chidn thdng
    lqi.

      NQi dung cudn sdch cdn thd hi€n nhieng gid tri tuyln thdng fiAu
   bi€u, nhicng bdi hOc lich sic vi xdy dpcng Ddng vd vai trd ldnh dgo crta
   Ddng bQ trong cuQc khdng chidn chdng th1,cc ddn Phdp xdm lttqc.

      TQp sdch ra ddi ld m\t tdi liQu qui, gbp phdn gido duc, ndng cao
    nhQn thilrc vt ttch s* hoat d/ng crta Ddng bQ, phdt huy truyln thdng,
    bdi duong phdm chdt chdnh tr! vd dqo dtcc cdch mgng cho cdc thd he
    hdm nay vd mai sau.
      Nhdn dlp ky ni€m cdc ngdy 16 lfun trong ndm 2005 vd Dqi h\i

    Eqi bidu Ddng bO tinh Ddng Thdp ldn thilr VIII, xin trdn trgng gioi
    thipu cudn sdch voi ding cht, ddng bdo.                    Cao l-anh, ngdy 30/6/2005

                 TM Ban Thuung vu Tinh riy D6ng Thrip
                          Bi thu


                    ffir,i*f QilL.,6 9*n


    I
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13