Page 7 - LICH SU DANG BO TINH DONG THAP
P. 7

Loi gifi thiOu       T* khi ra ddi ddn nay, Ddng bQ Ddng Thap da lanh dgo nhdn
    ddn trong tinh dftng lAn cilng ddng bdo cd nuic ldm Cdch meng
    Thdng Tdm thinh cilng, kfuing chidn chdng thryc ddn Phap vd dd qudc
    Mi thdng lqt; vd ngdy nay DAng b0 da vd ilang trltc tidp lanh dqo s1c
    nghigp ddi moi ffAn quA huong Edng Thdp, ddy mgnh c1ng nghigp

    h6a, hiPn dgi h6a, vi sq,c nghigp "ddn gidu, nufuc mqnh, xa hQi cOng
    bdng, ddn chfi, vdn minh". Sq nghipp cdch mang do Ddng lanh dqo ld
    ca "mQt pla llch s* bdng vdng".
       Trong nhiiu niim qua, thW hiPn Chi tW cfia Ban Bi thu, Tinh ily

    ilfi chi dqo td cluhc nghi€n ctiu, biAn sogn llch s* Ddng bQ, llch
    s* truyin thdng ngdnh vd dia phuong, dqt kdt qud nhdt dinh. O tinh
    ila xudt bdn 2 tQp sdch Lich sth Ddng b0 tinh: TAp I (1927-1945) vd
     rQp III (1954-197s)

       Dd hodn chinh b0 sdch llch sri Ddng bO tinh, nhtmg ndm gdn ddy
     Thwong vyt Tinh ily chi dqo td chrhc nghi1n cilru thoi lq Ddng b0 lanh
    dqo cuQc khdng chidn chdng thyc ddn Phdp xdm lwqc (1945-1954).

    Ddn nay da hodn thinh vd xudt bdn duoi dqng so thdo.
       NQi dung TQp II, Lich s* Ddng b0 tinh Ding Thdp (1945-1954)
    phdn dnh qwi tinh Ddng bQ ldnh dqo vd td chftc phong trdo khdng
    chidn cria nhtn din tinh nhi chdng gifrc Phdp ddn thdng lqi. Trong

    hon 3.000 ngoy kludng chidn todn dfrn, todn dipn, trwong ki d6, Ddng
    b6, qudnvd ddn SaDic - Long ChiuTiln - Long Chdu Sa da bin bt
    chidn iltfu dwoi nggn cd cfia Ddng; voi tinh thdn "thd hy sinh tdt cd
    chic nhdt dinh kh1ng chiu mdt nutu, nhdt dlnh khbng chlu ldm nO lQ"

     @oi kau gpi crta HA Chrt t!ch), cdc thd he cdn b6, ddng vi4n, chidn st
     vd nhdn dAn ffong tinh da vwqt qua nhilu gian lao, thir thdch, tpr llrc tq,c
    cadng dilmg lAn chdng gific Phdp.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12